Последипломски студии

Неорганско инженерство и заштита на животна средина

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
НИЖС0З1Структура и особини на неоргански материјали7-7
НИЖС0З2Неметални суровини и преработка7-7
НИЖС0З3Индустриски полутанти- интегрирана контрола7-7
НИЖС01И4Изборен предмет УКИМ4-4
НИЖС01И5Изборен предмет 15-5
НИЖС02И1Изборен предмет 2-55
НИЖС02И2Изборен предмет 3-55
НИЖС02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
НИЖС01И51Современи керамички материјали
НИЖС01И52Одбрани поглавја од базна технологија
НИЖС01И53Одбрани поглавја од неметална технологија
НИЖС01И54Неоргански материјали во уметноста и културното наследство
НИЖС02И11Менаџмент на животна средина
НИЖС02И12Енергетика и околина
НИЖС02И13Ремедијација на почви и води
НИЖС02И14Нулта емисија
НИЖС02И15Одржлив развој
НИЖС02И21Методологија на научно- истражувачка работа
НИЖС02И22Фазни рамнотежи во процесен дизајн во неорганската технологија
НИЖС02И23Кинетика и механизам на хетерогени реакции
НИЖС02И24Современи хемиски методи на синтеза
НИЖС02И25Методи за идентификација и карактеризација
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet