Последипломски студии

Неорганско инженерство и заштита на животна средина

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
НИЖС0З1Структура и особини на неоргански материјали7-7
НИЖС0З2Неметални суровини и преработка7-7
НИЖС0З3Индустриски полутанти- интегрирана контрола7-7
НИЖС01И4Изборен предмет УКИМ4-4
НИЖС01И5Изборен предмет 15-5
НИЖС02И1Изборен предмет 2-55
НИЖС02И2Изборен предмет 3-55
НИЖС02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
НИЖС01И51Современи керамички материјали
НИЖС01И52Одбрани поглавја од базна технологија
НИЖС01И53Одбрани поглавја од неметална технологија
НИЖС01И54Неоргански материјали во уметноста и културното наследство
НИЖС02И11Менаџмент на животна средина
НИЖС02И12Енергетика и околина
НИЖС02И13Ремедијација на почви и води
НИЖС02И14Нулта емисија
НИЖС02И15Одржлив развој
НИЖС02И21Методологија на научно- истражувачка работа
НИЖС02И22Фазни рамнотежи во процесен дизајн во неорганската технологија
НИЖС02И23Кинетика и механизам на хетерогени реакции
НИЖС02И24Современи хемиски методи на синтеза
НИЖС02И25Методи за идентификација и карактеризација