Последипломски студии

Нови материјали - полимери

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
НМП01З1Одбрани поглавја од хемија на полимери и карактеризација7-7
НМП01З2Одбрани поглавја од физичка хемија и физика на полимери7-7
НМП01З3Хетерофазни полимерни материјали: наполнети полимери, композити и нанокомпозити7-7
НМП01И4Изборен предмет Уким4-4
НМП01И5Изборен предмет 15-5
НМП02И1Изборен предмет 2-55
НМП02И2Изборен предмет 3-55
НМП02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
НМП01И51Термички методи на анализа (лабораторија)
НМП01И52Одбрани поглавја од модификација на полимерите
НМП01И53Примена на полимерите за амбалажа на храна
НМП02И11Примена на ласерите во полимерната хемија
НМП02И12Полимерите во уметноста и заштитата на културното наследство
НМП02И13Стандарди и квалитет на полимерните материјали
НМП02И21Биополимери
НМП02И22Деградација, стареење и стабилизација на полимерите и полимерните материјали
НМП02И23Примена на полимерите во медицината, стоматологијата и фармацијата
НМП02И24Рециклирање на полимерите - конвенционални и нови методи