Последипломски студии

Нови материјали - полимери

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
НМП01З1Одбрани поглавја од хемија на полимери и карактеризација7-7
НМП01З2Одбрани поглавја од физичка хемија и физика на полимери7-7
НМП01З3Хетерофазни полимерни материјали: наполнети полимери, композити и нанокомпозити7-7
НМП01И4Изборен предмет Уким4-4
НМП01И5Изборен предмет 15-5
НМП02И1Изборен предмет 2-55
НМП02И2Изборен предмет 3-55
НМП02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
НМП01И51Термички методи на анализа (лабораторија)
НМП01И52Одбрани поглавја од модификација на полимерите
НМП01И53Примена на полимерите за амбалажа на храна
НМП02И11Примена на ласерите во полимерната хемија
НМП02И12Полимерите во уметноста и заштитата на културното наследство
НМП02И13Стандарди и квалитет на полимерните материјали
НМП02И21Биополимери
НМП02И22Деградација, стареење и стабилизација на полимерите и полимерните материјали
НМП02И23Примена на полимерите во медицината, стоматологијата и фармацијата
НМП02И24Рециклирање на полимерите - конвенционални и нови методи
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet