Последипломски студии

Дизајн и менаџмент на технолошки процеси
 

  Семестар 
шифраПредмет12Вк.кред.
  кредити 
ДМТП01З1Хемиска термодинамика7-7
ДМТП01З2Феномени на пренос7-7
ДМТП01З3Анализа и дизајн на реактори7-7
ДМТП01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ДМТП01И5Изборен предмет 15-5
ДМТП02И1Изборен предмет 2-55
ДМТП02И2Изборен предмет 3-55
ДМТП02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ДМТП01И51Методологија на научно истражувачка работа
ДМТП01И52Математичко моделирање на технолошки процеси
ДМТП01И53Механички операции
ДМТП01И54Инструментални техники и методи
ДМТП01И55Одбрани поглавја од катализа
ДМТП01И56Индустриски менаџмент
ДМТП02И11Методи на идентификација на технолошки процеси
ДМТП02И12Процесно контролно инженерство
ДМТП02И13Топлинска и масена интеграција
ДМТП02И14Динамички системи
ДМТП02И15Економска оптимизација на технолошки процеси
ДМТП02И21Дизајн на хемиски продукти
ДМТП02И22Сепарациони процеси
ДМТП02И23Методи на зголемување
ДМТП02И24Нулта емисија
ДМТП02И25Контрола на корозијата во процесната индустрија
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet