Последипломски студии

Дизајн и менаџмент на технолошки процеси
 

  Семестар 
шифраПредмет12Вк.кред.
  кредити 
ДМТП01З1Хемиска термодинамика7-7
ДМТП01З2Феномени на пренос7-7
ДМТП01З3Анализа и дизајн на реактори7-7
ДМТП01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ДМТП01И5Изборен предмет 15-5
ДМТП02И1Изборен предмет 2-55
ДМТП02И2Изборен предмет 3-55
ДМТП02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ДМТП01И51Методологија на научно истражувачка работа
ДМТП01И52Математичко моделирање на технолошки процеси
ДМТП01И53Механички операции
ДМТП01И54Инструментални техники и методи
ДМТП01И55Одбрани поглавја од катализа
ДМТП01И56Индустриски менаџмент
ДМТП02И11Методи на идентификација на технолошки процеси
ДМТП02И12Процесно контролно инженерство
ДМТП02И13Топлинска и масена интеграција
ДМТП02И14Динамички системи
ДМТП02И15Економска оптимизација на технолошки процеси
ДМТП02И21Дизајн на хемиски продукти
ДМТП02И22Сепарациони процеси
ДМТП02И23Методи на зголемување
ДМТП02И24Нулта емисија
ДМТП02И25Контрола на корозијата во процесната индустрија