Последипломски студии

(ПТБ Модул 1) Прехрамбена технологија

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ПТБ11З1Трендови во прехрамбеното процесно инженерство7-7
ПТБ01З2Ензими во процесната индустрија7-7
ПТБ01З3Развој на нови производи, процеси и методи7-7
ПТБ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ПТБ01И5Изборен предмет 15-5
ПТБ02И1Изборен предмет 2-55
ПТБ02И2Изборен предмет 3-55
ПТБ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ПТБ01И4Листа од УКИМ
ПТБ01И51Статистика
ПТБ11И52Амбалажни материјали и системи за пакување
ПТБ11И53Управување со квалитет
ПТБ02И1Изборен предмет поврзан со темата- Развој на идеа за магистерски труд
ПТБ12И2Адитиви во храната
ПТБ12И22Физичко-хемиски промени при преработката на храната
ПТБ12И23Сензорска анализа
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet