Последипломски студии

(ПТБ Модул 1) Прехрамбена технологија

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ПТБ11З1Трендови во прехрамбеното процесно инженерство7-7
ПТБ01З2Ензими во процесната индустрија7-7
ПТБ01З3Развој на нови производи, процеси и методи7-7
ПТБ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ПТБ01И5Изборен предмет 15-5
ПТБ02И1Изборен предмет 2-55
ПТБ02И2Изборен предмет 3-55
ПТБ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ПТБ01И4Листа од УКИМ
ПТБ01И51Статистика
ПТБ11И52Амбалажни материјали и системи за пакување
ПТБ11И53Управување со квалитет
ПТБ02И1Изборен предмет поврзан со темата- Развој на идеа за магистерски труд
ПТБ12И2Адитиви во храната
ПТБ12И22Физичко-хемиски промени при преработката на храната
ПТБ12И23Сензорска анализа