НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА (ПТБ)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ0334Аналитичка хемија33--907
ТМФ0335Органска хемија33--907
ТМФ03И6Изборен предмет 321--453
ТМФ04И1Изборен предмет 4--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ТМФ0433Методи на испитување на органски соединенија--22605
ТМФ0434Технолошки операции 1--33907
ПТБ04И5Изборен предмет 5--22605
ПТБ04И6Изборен предмет 6--22605
ПТБ04И7Проект (изборен предмет 7)--12453
 ВКУПНО:13+1214+1276560

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ТМФ03И61Заштита при работа
ТМФ03И62Безбедност во технолошките системи

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ТМФ04И11Заштита на животна средина
ТМФ03И12Почисто производство

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ТМФ04И51Биолошки основи на суровините
ТМФ03И52Вовед во суровините за прехранбената технологија и за биотехнологијата

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ТМФ04И61Основи на молекуларна биологија
ТМФ03И62Основи на генетика

Модул 1-Прехранбена технологија

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПТБ0532Биохемија 123--756
ПТБ0533Микробиологија33--907
ПТБ1534Хемија на храната22--605
ПТБ1535Храна и исхрана22--605
ПТБ0631Биохемија 2--22606
ПТБ1632Микробиологија на храна и санитација--22605
ПТБ0633Еколошка биотехнологија--22605
ПТБ1634Основи на прехранбеното инженерство--23755
ПТБ1635Основи на биохемиското инженерство--23755
ПТБ06И6Изборен предмет 8--22604
 ВКУПНО:12+1312+1476560

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПТБ06И61Мелничарство и технологија на житарки
ПТБ06И62Генетика на индустриски микроорганизми

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПТБ1732Контрола на квалитет на прехранбени производи33--907
ПТБ1733Технологија на пакување22--604
ПТБ1734Процеси на конзервирање на храната33--907
ПТБ17И5Изборен предмет 922--604
ПТБ1736Индустриска микробиологија за прехранбени производи21--453
ПТБ17И7Изборен предмет 1011--303
ПТБ18И1Изборен предмет 11--22604
ПТБ18И2Изборен предмет 12--22604
ПТБ18И3Изборен предмет 13--22604
ПТБ18И4Изборен предмет 14--22604
ПТБ18И5Изборен предмет 15--11303
ПТБ18И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:15+1310+1681060

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПТБ17И51Технологија на вино и алкохолни пијалаци
ПТБ17И52Технологија на млеко и млечни производи
ПТБ17И53Генетски модифицирани суровини

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ПТБ17И71Хемиска инженерска термодинамика
ПТБ17И72Моделирање и оптимизација на процеси
ПТБ17И73Дизајнирање на хемиска процесна опрема

Изборен предмет 11, 12, 13 и 14 (се бираат 4 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ18И1-4/1Технологија на масти и масла
ПТБ18И1-4/2Технологија на слад и пиво
ПТБ18И1-4/3Технологија на овошје и зеленчук
ПТБ18И1-4/4Технологија на месо и месни производи
ПТБ18И1-4/5Технологија на кондиторски производи
ПТБ18И1-4/6Биотехнолошко производство на специфични хемикалии

Изборен предмет 15

ШифраПредмет
ПТБ18И51Инженерска статистика
ПТБ18И52Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија
ПТБ18И53Компјутерска подршка на технолошки процеси
ПТБ18И54Анализа и синтеза на процеси
ПТБ18И55Економска оптимизација на технолошки процеси
ПТБ18И56Основи на хемиско инженерство
ПТБ18И57Полимерни материјали за амбалажа на храна

Модул 2-Биотехнологија

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПТБ0532Биохемија 123--756
ПТБ0533Микробиологија33--907
ПТБ2534Генетски модифицирани суровини21--454
ПТБ2535Технологија на пакување22--604
ПТБ0631Биохемија 2--22606
ПТБ2632Основни процеси во биотехнологија 1--23756
ПТБ2633Еколошка биотехнологија--22605
ПТБ2634Фармацевтска технологија--33907
ПТБ26И5Изборен предмет 8--22604
ПТБ26И6Изборен предмет 9--22604
 ВКУПНО:12+1213+1476560

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПТБ26И51Мелничарство и технологија на житарки
ПТБ26И52Генетика на индустриски микроорганизми

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПТБ06И61Изолација и пречистување на биопродукти
ПТБ06И62Биотехнолошко производство на специфични хемикалии

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПТБ2732Контрола на квалитет на биотехнолошки производи33--907
ПТБ2733Основни процеси во биотехнологија 223--756
ПТБ2734Индустриска микробиологија23--755
ПТБ27И5Изборен предмет 1022--604
ПТБ27И6Изборен предмет 1122--604
ПТБ2831Технологија на козметички производи--32757
ПТБ28И2Изборен предмет 12--22604
ПТБ28И3Изборен предмет 13--22604
ПТБ28И4Изборен предмет 14--11303
ПТБ28И5Изборен предмет 15--11303
 Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1410+1578060

Изборен предмет 10 и 11 (се бираат 2 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ27И5,6/1Технологија на вино и алкохолни пијалаци
ПТБ27И5,6/2Технологија на млеко и млечни производи
ПТБ27И5,6/3Технологија на биополимери

Изборен предмет 12 и 13 (се бираат 2 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ28И2,3/1Технологија на масти и масла
ПТБ28И2,3/2Технологија на слад и пиво
ПТБ28И2,3/3Технологија на овошје и зеленчук
ПТБ28И2,3/4Технологија на месо и месни производи

Изборен предмет 14 и 15 (се бираат 2 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ28И4,5/1Инженерска статистика
ПТБ28И4,5/2Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија
ПТБ28И4,5/3Компјутерска подршка на технолошки процеси
ПТБ28И4,5/4Анализа и синтеза на процеси
ПТБ28И4,5/5Економска оптимизација на технолошки процеси
ПТБ28И4,5/6Основи на хемиско инженерство
ПТБ28И4,5/7Полмерни материјали за амбалажа на храна
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet