НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА (ПТБ)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ0334Аналитичка хемија33--907
ТМФ0335Органска хемија33--907
ТМФ03И6Изборен предмет 321--453
ТМФ04И1Изборен предмет 4--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ТМФ0433Методи на испитување на органски соединенија--22605
ТМФ0434Технолошки операции 1--33907
ПТБ04И5Изборен предмет 5--22605
ПТБ04И6Изборен предмет 6--22605
ПТБ04И7Проект (изборен предмет 7)--12453
 ВКУПНО:13+1214+1276560

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ТМФ03И61Заштита при работа
ТМФ03И62Безбедност во технолошките системи

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ТМФ04И11Заштита на животна средина
ТМФ03И12Почисто производство

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ТМФ04И51Биолошки основи на суровините
ТМФ03И52Вовед во суровините за прехранбената технологија и за биотехнологијата

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ТМФ04И61Основи на молекуларна биологија
ТМФ03И62Основи на генетика

Модул 1-Прехранбена технологија

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПТБ0532Биохемија 123--756
ПТБ0533Микробиологија33--907
ПТБ1534Хемија на храната22--605
ПТБ1535Храна и исхрана22--605
ПТБ0631Биохемија 2--22606
ПТБ1632Микробиологија на храна и санитација--22605
ПТБ0633Еколошка биотехнологија--22605
ПТБ1634Основи на прехранбеното инженерство--23755
ПТБ1635Основи на биохемиското инженерство--23755
ПТБ06И6Изборен предмет 8--22604
 ВКУПНО:12+1312+1476560

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПТБ06И61Мелничарство и технологија на житарки
ПТБ06И62Генетика на индустриски микроорганизми

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПТБ1732Контрола на квалитет на прехранбени производи33--907
ПТБ1733Технологија на пакување22--604
ПТБ1734Процеси на конзервирање на храната33--907
ПТБ17И5Изборен предмет 922--604
ПТБ1736Индустриска микробиологија за прехранбени производи21--453
ПТБ17И7Изборен предмет 1011--303
ПТБ18И1Изборен предмет 11--22604
ПТБ18И2Изборен предмет 12--22604
ПТБ18И3Изборен предмет 13--22604
ПТБ18И4Изборен предмет 14--22604
ПТБ18И5Изборен предмет 15--11303
ПТБ18И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:15+1310+1681060

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПТБ17И51Технологија на вино и алкохолни пијалаци
ПТБ17И52Технологија на млеко и млечни производи
ПТБ17И53Генетски модифицирани суровини

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ПТБ17И71Хемиска инженерска термодинамика
ПТБ17И72Моделирање и оптимизација на процеси
ПТБ17И73Дизајнирање на хемиска процесна опрема

Изборен предмет 11, 12, 13 и 14 (се бираат 4 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ18И1-4/1Технологија на масти и масла
ПТБ18И1-4/2Технологија на слад и пиво
ПТБ18И1-4/3Технологија на овошје и зеленчук
ПТБ18И1-4/4Технологија на месо и месни производи
ПТБ18И1-4/5Технологија на кондиторски производи
ПТБ18И1-4/6Биотехнолошко производство на специфични хемикалии

Изборен предмет 15

ШифраПредмет
ПТБ18И51Инженерска статистика
ПТБ18И52Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија
ПТБ18И53Компјутерска подршка на технолошки процеси
ПТБ18И54Анализа и синтеза на процеси
ПТБ18И55Економска оптимизација на технолошки процеси
ПТБ18И56Основи на хемиско инженерство
ПТБ18И57Полимерни материјали за амбалажа на храна

Модул 2-Биотехнологија

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПТБ0532Биохемија 123--756
ПТБ0533Микробиологија33--907
ПТБ2534Генетски модифицирани суровини21--454
ПТБ2535Технологија на пакување22--604
ПТБ0631Биохемија 2--22606
ПТБ2632Основни процеси во биотехнологија 1--23756
ПТБ2633Еколошка биотехнологија--22605
ПТБ2634Фармацевтска технологија--33907
ПТБ26И5Изборен предмет 8--22604
ПТБ26И6Изборен предмет 9--22604
 ВКУПНО:12+1213+1476560

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПТБ26И51Мелничарство и технологија на житарки
ПТБ26И52Генетика на индустриски микроорганизми

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПТБ06И61Изолација и пречистување на биопродукти
ПТБ06И62Биотехнолошко производство на специфични хемикалии

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПТБ2732Контрола на квалитет на биотехнолошки производи33--907
ПТБ2733Основни процеси во биотехнологија 223--756
ПТБ2734Индустриска микробиологија23--755
ПТБ27И5Изборен предмет 1022--604
ПТБ27И6Изборен предмет 1122--604
ПТБ2831Технологија на козметички производи--32757
ПТБ28И2Изборен предмет 12--22604
ПТБ28И3Изборен предмет 13--22604
ПТБ28И4Изборен предмет 14--11303
ПТБ28И5Изборен предмет 15--11303
 Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1410+1578060

Изборен предмет 10 и 11 (се бираат 2 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ27И5,6/1Технологија на вино и алкохолни пијалаци
ПТБ27И5,6/2Технологија на млеко и млечни производи
ПТБ27И5,6/3Технологија на биополимери

Изборен предмет 12 и 13 (се бираат 2 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ28И2,3/1Технологија на масти и масла
ПТБ28И2,3/2Технологија на слад и пиво
ПТБ28И2,3/3Технологија на овошје и зеленчук
ПТБ28И2,3/4Технологија на месо и месни производи

Изборен предмет 14 и 15 (се бираат 2 предмети од понудената листа)

ШифраПредмет
ПТБ28И4,5/1Инженерска статистика
ПТБ28И4,5/2Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија
ПТБ28И4,5/3Компјутерска подршка на технолошки процеси
ПТБ28И4,5/4Анализа и синтеза на процеси
ПТБ28И4,5/5Економска оптимизација на технолошки процеси
ПТБ28И4,5/6Основи на хемиско инженерство
ПТБ28И4,5/7Полмерни материјали за амбалажа на храна