Последипломски студии

Текстилна хемиска технологија и екологија

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ТХТЕ01З1Одбрани поглавја од теоријата на бојадисување и доработка на текстилот7-7
ТХТЕ01З2Одбрани инструментални методи за карактеризација на влакна7-7
ТХТЕ01З3Нови генерации влакна7-7
ТХТЕ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ТХТЕ01И5Изборен предмет 15-5
ТХТЕ02И1Изборен предмет 2-55
ТХТЕ02И2Изборен предмет 3-55
ТХТЕ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ТХТЕ01И51Хемија и физика на полимери
ТХТЕ01И52Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола
ТХТЕ02И11Менаџирање на текстилниот отпад
ТХТЕ02И12Композити на база на влакна
ТХТЕ02И13Ензими во доработката и негата на текстилот
ТХТЕ02И21Доработка на облеката
ТХТЕ02И22Комфор на облеката
ТХТЕ02И23Интелигентен текстил
ТХТЕ02И24Отпадни води во текстилната индустрија