Последипломски студии

Текстилна хемиска технологија и екологија

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ТХТЕ01З1Одбрани поглавја од теоријата на бојадисување и доработка на текстилот7-7
ТХТЕ01З2Одбрани инструментални методи за карактеризација на влакна7-7
ТХТЕ01З3Нови генерации влакна7-7
ТХТЕ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ТХТЕ01И5Изборен предмет 15-5
ТХТЕ02И1Изборен предмет 2-55
ТХТЕ02И2Изборен предмет 3-55
ТХТЕ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ТХТЕ01И51Хемија и физика на полимери
ТХТЕ01И52Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола
ТХТЕ02И11Менаџирање на текстилниот отпад
ТХТЕ02И12Композити на база на влакна
ТХТЕ02И13Ензими во доработката и негата на текстилот
ТХТЕ02И21Доработка на облеката
ТХТЕ02И22Комфор на облеката
ТХТЕ02И23Интелигентен текстил
ТХТЕ02И24Отпадни води во текстилната индустрија
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet