Последипломски студии

Управување со квалитет и безбедност на храната

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
УКБХ01З1Трендови во прехрамбеното процесно инженерство7-7
УКБХ01З2Управување со квалитетот7-7
УКБХ01З3Развој на нови производи, процеси и методи7-7
УКБХ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
УКБХ01И5Изборен предмет 15-5
УКБХ02И1Изборен предмет 2-55
УКБХ02И2Изборен предмет 3-55
УКБХ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

УКБХ01И4Листа од УКИМ
УКБХ01И51Статистика
УКБХ01И52Амбалажни материјали и системи за пакување
УКБХ01И53Нутритивни вредности на храната
УКБХ02И1Изборен предмет поврзан со темата- Развој на идеја за магистерски труд
УКБХ02И21Пробиотици и пребиотици
УКБХ02И22Физичко-хемиски промени при преработката на храната
УКБХ02И23Сензорска анализа
УКБХ02И24Безбедност на храната
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet