Последипломски студии

Управување со квалитет и безбедност на храната

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
УКБХ01З1Трендови во прехрамбеното процесно инженерство7-7
УКБХ01З2Управување со квалитетот7-7
УКБХ01З3Развој на нови производи, процеси и методи7-7
УКБХ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
УКБХ01И5Изборен предмет 15-5
УКБХ02И1Изборен предмет 2-55
УКБХ02И2Изборен предмет 3-55
УКБХ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

УКБХ01И4Листа од УКИМ
УКБХ01И51Статистика
УКБХ01И52Амбалажни материјали и системи за пакување
УКБХ01И53Нутритивни вредности на храната
УКБХ02И1Изборен предмет поврзан со темата- Развој на идеја за магистерски труд
УКБХ02И21Пробиотици и пребиотици
УКБХ02И22Физичко-хемиски промени при преработката на храната
УКБХ02И23Сензорска анализа
УКБХ02И24Безбедност на храната