Последипломски студии

ТЕКСТИЛНА ХЕМИСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
ТХТЕ01З1 Одбрани поглавја од теоријата на бојадисувањето и доработката на текстилот 6 - 6 180
ТХТЕ01З2 Одбрани инструментални методи за карактеризација на влакна 6 - 6 180
ТХТЕ01З3 Нови генерации влакна 6 - 6 180
ТХТЕ01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
ТХТЕ01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
ТХТЕ02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
ТХТЕ02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
ТХТЕ02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
ТХТЕ01И41 Хемија и физика на полимери 6 180
ТХТЕ01И42 Контрола на квалитет и статистичка контрола на квалитет 6 180
ТХТЕ02И51 Менаџирање на текстилен отпад 6 180
ТХТЕ02И52 Композити на база на влакна 6 180
ТХТЕ02И53 Ензими во доработката и негата на текстилот 6 180
ТХТЕ02И11 Доработка на облека 6 180
ТХТЕ02И12 Комфор на облека 6 180
ТХТЕ02И13 Интелигентен текстил 6 180
ТХТЕ02И14 Отпадни води во текстилната индустрија 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet