Управување

В.Д. Декан:
д-р Јон Магдески, редовен професор
Email: jon@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 201
Факс: 389 2 3065 389
Продекан за наука и меѓународна соработка:
д-р Александра Бужаровска, редовен професор
Email: abuzar@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 207
Факс: 389 2 3065 389
Продекан за настава:
д-р Игор Јорданов, вон. професор
Email: jordanov@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 255
Факс: 389 2 3065 389
Продекан за финансии и соработка со стопанство:
д-р Благој Ризов, редовен професор
 Email: rizov@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 265
Факс: 389 2 3065 389

Факултетската управа:

Декан
Продекани
Раководители на институтите
Секретар

Наставно- научен совет:

Наставници
Претставници на асистентите
Претставници на студентите

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2018 - 603 Завршна сметка 2018 - 631 Завршна сметка 2018 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија VIII International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet