Управување

В.Д. Декан:
д-р Eмилија Фиданчевски, редовен професор
Email: emilijaf@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 201

Продекан за наука и меѓународна соработка:

Email:
Тел:     389 2 3088  201

Продекан за настава:

Email:
Тел:     389 2 3088 201

Продекан за финансии и соработка со стопанство:

Email:
Тел:     389 2 3088 201

Факултетската управа:

Декан
Продекани
Раководители на институтите
Секретар

Наставно- научен совет:

Наставници
Претставници на асистентите
Претставници на студентите

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet