Управување

 

 В.Д. Декан:

Професор д-р Билјана Анѓушева

E-mail:  biljana@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2  3088 201/3088 275

В.Д.Продекан за наука и меѓународна соработка:
Професор д-р Драгица Чамовска
E-mail: dragica@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088  201/3088 211

В.Д.Продекан за настава: доцент д-р Војо Јованов

 E-mail: vojo@tmf.ukim.edu.mk
Тел: 389 2 3088 287/201/248

В.Д. Продекан за финансии
Професор д-р Јадранка Блажевска-Гилев
E-mail: jadranka@tmf.ukim.edu.mk
Тел: 389 2 3088 201/249

 

Факултетска управа: Декан, Продекани, Раководители на институтите, Секретар

Наставно-научен совет:

Наставници, претставници на асистентите, претставници на студентите


Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet