Управување

Декан:
д-р Јон Магдески, редовен професор
Email: jon@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 201
Факс: 389 2 3065 389
Продекан за наука и меѓународна соработка:
д-р Александра Бужаровска, редовен професор
Email: abuzar@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 207
Факс: 389 2 3065 389
Продекан за настава:
д-р Игор Јорданов, вон. професор
Email: jordanov@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 255
Факс: 389 2 3065 389
Продекан за финансии и соработка со стопанство:
д-р Благој Ризов, редовен професор
 Email: rizov@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088 265
Факс: 389 2 3065 389

Факултетската управа:

Декан
Продекани
Раководители на институтите
Секретар

Наставно- научен совет:

Наставници
Претставници на асистентите
Претставници на студентите