Управување

В.Д. Декан:
Професор д-р Драгица Чамовска
E-mail: dragica@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2  3088 201
                        3088 211
В.Д.Продекан за наука и меѓународна соработка:
Професор д-р Jадранка Блажевска-Гилев
E-mail: jadranka@tmf.ukim.edu.mk
Тел:     389 2 3088  201

В.Д.Продекан за настава:                                                    д-р Јана Клопчевска, доцент                                            E-mail: jana@tmf.ukim.edu.mk

Тел:     389 2 3088 201

В.Д. Продекан за финансии и соработка со стопанство

д-р Билјана Анѓушева, вонреден професор

E-mail: biljana@tmf.ukim.edu.mk

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Факултетската управа:

 

 

 

Декан
Продекани
Раководители на институтите
Секретар

 

 

Наставно- научен совет:

Наставници
Претставници на асистентите
Претставници на студентите

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet