22 ДЕК/20
ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКO-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021 година!

ЗА ЈАНУАРСКO-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021 година

Ве известуваме дека пријавувањето на испити на прв циклус студии за ЈАНУАРСКА-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА во учебната 2020/2021 година, ќе се врши електронски со користење на IKNOW- системот, во периодот од:
22.12.2020 до 30.12.2020 година
Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во IKNOW системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава до предметниот наставник на денот на испитот, доколку испитот се полага со физичко присуство. Испитите кои ќе се полагаат on-line пријавите ќе се достават до предметниот наставник, со претходен договор со наставникот.

НАПОМЕНА: Доколку студентите не пријават испити во определениот рок во IKNOW-системот нема да можат истите да ги полагаат затоа што IKNOW-системот после определениот рок ќе биде затворен за пријавување.

Технолошко-металуршки факултет

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet