ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
Руѓер Бошковиќ 16 1000 Скопје
Република Македонија
тел: + 389 2 3088 201
тел: + 389 75 223 201
факс: + 389 2 3065 389
email: info@tmf.ukim.edu.mk
dekanat@tmf.ukim.edu.mk

НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ

15/МАР/19
Работилница по повод 22 март-светскиот ден на водата!
На 22 март- петок во 11.30 часот на Технолошко-металуршки факултет ќе се одржи традиционална работилница по повод светскиот ден на водата, под водство на проф. д-р Кирил Лисичков.
Овогодинешната тема е под наслов: "ВОДАТА ЗНАЧИ ЖИВОТ".
Деканат на ТМФ
Data/aktuelnosti/World Water Day 2019 Leaving No One Behind.pptx

08/МАР/19
Конкурс Еразмус + КА 103 за академската 2018/19 година!
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
КОНКУРС ЗА ЛЕТНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ (KA 103)
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+.
Времетраење на мобилноста за студенти: минимум 2 - максимум 3 месеци во термин
јуни- септември 2019 година.
КРИТЕРИУМИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ:
• Право на пријавување имаат редовни студенти со најмалку завршена прва година на студии. Апликации на апсолвенти и дипломирани студенти нема да бидат разгледувани.
• Основен предуслов за реализирање Еразмус+ студентска пракса/стажирање е праксата да е предвидена како дел од студиската програма на соодветниот факултет.
• Кандидатите можат да реализираат куса Еразмус+ студентска пракса во јавна или приватна организација, институција, компанија или претпријатие од Еразмус+ програмските држави.
• Еразмус+ студентската пракса не може да се реализира на универзитети, во дипломатски претставништва, институции и специјализирани агенции на Европската комисија.
• За изборот на институција или компанија, студентот може да ја користи интернет-страницата: www.erasmusintern.org или други ЕУ интернет-страници за Еразмус+ пракса.
• Студентот самостојно ја контактира избраната институција со цел договарање на условите и одобрување на активностите и периодот на стажирање. Студентот до работодавачот (институцијата-домаќин) го доставува формуларот Писмо за покана (Invitation Letter) кое институцијата-домаќин го пополнува и враќа до студентот. УКИМ не посредува во комуникацијата помеѓу студентот и работодавачот (институцијата-домаќин).
• Студентот самостојно ја организира постапката за добивање виза, како и трошоците за патување и сместување.
• Студентот е должен да обезбеди соодветно здравствено осигурување.
• Праксата/стажирањето мора да заврши пред почетокот на зимскиот семестар од учебната 2019/2020 година.
ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:
Висината на стипендијата за студентска пракса/стажирање изнесува 570-620 ЕУР месечно, согласно земјата на престој (Види листа на интернет-страната на Универзитетот).

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:
Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот www.ukim.edu.mk/меѓународна соработка/ЕРАЗМУС+ или интернет-страната на соодветниот факултет:
• пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
• договор за пракса/стажирање (Learning Agreement for Traineeships) во кој се утврдува програмата за стажирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, Еразмус+ координаторот на матичниот факултет и одговорното лице кое го претставува работодавачот (институцијата-домаќин);
• пополнетo Писмо за покана за реализирање студентска пракса/стажирање (Invitation Letter) од страна на институцијата-домаќин кое студентот самостојно го обезбедува;
• уверение за положени испити на македонски јазик;
• најмалку една препорака (на англиски јазик);
• уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој ќе се спроведува праксата/стажирањето издадена од признат центар/школа за странски јазици;
• уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
• кратка биографија (Europass model);

ПО ЗАВРШЕНА МОБИЛНОСТ:
• На крајот од мобилноста студентот до Одделението за меѓународна соработка во оригинал доставува Завршен извештај (Final Report) уредно потпишан и заверен од страна на студентот и работодавачот;
• Уредно пополнета и заверена Потврда за пристигнување/заминување (Confirmation of Arrival/Departure).

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува праксата/стажирањето, мотивација.
Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата до Еразмус+ координаторот на факултетот каде студираат најдоцна до 31 март 2019 година, во три примерока: еден примерок до Еразмус+ коррдинаторот, еден примерок до Ректоратот на УКИМ и еден примерок задржува студентот.
(Види листа на Еразмус координатори по факултети).
Листата на рангирани апликации факултетите ја доставуваат до Ректоратот најдоцна до
10 април 2019 година.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ


08/МАР/19
Конкурс за практиканство во Алкалоид
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме Конкурсот за 2 месечна пракса во АЛКАЛОИД АД Скопје.
Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават и да испратат свое CV на следниот мејл: intern@Alkaloid.com.mk најдоцна до 17.03.2019 година.
Изборот на кандидатите-практиканти ќе биде низ текот на месец март и април 2019 година.
За дополнителни информации обратете се кај проф. д-р Игор Јорданов, продекан за настава.
Деканат на ТМФ
Data/aktuelnosti/LetnaPraksa2019 - Oglas - Preview.pdf

04/МАР/19
Презентација од Алкалоид АД Скопје за практиканство во 2019 година.
Почитувани студенти,
Би сакале да Ве информираме дека претставници од Алкалоид АД Скопје ќе одржат презентација пред студентите од III и IV година за можноста за практиканство во 2019 година.
Презентацијата ќе се одржи на 06.03.2019 (среда) во 13 часот во Амфитеатарот на ТМФ.
Предвидено е да присуствуваат редовните студенти на додипломски студии, од Технолошко–металуршкиот факултет во Скопје и тоа:
- студентите од VI или VIII семестар на студиската програма: неорганско инженерство и заштита на животната средина;
- студентите од VI или VIII семестар на студиската програма: полимерни материјали – дизајн и менаџмент;
- студентите од VI или VIII семестар на студиската програма: прехранбена технологија и биотехнологија.
- студентите од VI или VIII семестар на студиската програма: дизајн и менаџмент на технолошки процеси и
- студентите од VI или VIII семестар на студиската програма: инженерство на материјали и нанотехнологии.
ДЕКАНАТ НА ТМФ

18/ФЕБ/19
Покана за учество на 18. меѓународна конференција во Сисак, Хрватска
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека во периодот од 15-17 мај 2019 година ќе се одржи 18. меѓународна конференција (18th International Foundrymen Conference), во Сисак, Република Хрватска.
Сите заинтересирани студенти кои сакаат да земат активно учество на оваа конференција можат детални информации да добијат на следниот мејл: foundrystudent@simet.hr или на тел/факс: +385 44 533 378 или кај продеканот за наука, проф. д-р Бужаровска.

Информацијата е објавена на Огласната табла на ТМФ, со детали за учество, со постер или труд од страна на студентот.
Деканат на ТМФ
Data/aktuelnosti/INVITATION_IFC-STUDENTS SECTION_2019..pdf

15/ФЕБ/19
Објава на распоред на часови за летен семестар 2018/19!
Ве известуваме дека Распоредот на часови за летниот семестар за 2018/19 година е објавен на Студентскиот портал на веб-страната, во графата: сите распореди. Воедно Ве известуваме дека истиот е објавен на информационата табла во холот на факултетот.
Деканат на ТМФ

ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

Во рамките на активностите за модернизирање на студиските програми, Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, од септември 2013 год. нуди нова студиска програма ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. Оваа студиска програма ги покрива како материјалите во постоечките производни капацитети и индустрии, така и оние кои се произведуваат во новите високо-технолошки фабрики кои се дел од новите инвестиции што доагаат во државата.

Големата заинтересираност на младите средношколци за новите теми кои ги нуди оваа програма (изразена преку републичкиот наптревар организиран од ТМФ под покровителство на МОН) само потврдува дека откривањето на светот на нанотехнологиите и наноматеријалите е голем предизвик за нив. Оваа насока ќе овозможи развивање на имагинацијата на младите инженери за нови примени на наноматеријалите. Уште еднаш младите покажуваат дека добрата мотивација од светски актуелни и иновативни подрачја е неопходна за да се разбуди нивната љубопитност и креативност, и вредно се зафатат во исполнувањето на своите идеи.

Технолошко-металуршки факултет со оваа насока за Инженерство на материјали и Нанотехнологии ги нуди сите можности и за стекнување на неопходните вештини и квалитети од областа на менаџментот и информатиката кои еден модерен инженер/дизајнер и менаџер треба да ги поседува.

Оваа студиска програма ги подготвува студентите за преземање на водечката улога во високо-технолошките капацитети како и во традиционалните индустрии кои исто така работат со некои материјали на нано ниво. Програмата е флексибилна, покрај задолжителните предмети нуди широка лепеза на изборни предмети кои ќе допринесат во потесното специјализирање на новите инженери.

>> Наставна програма

МЕТАЛУРГИЈА, ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ

Додипломските студии на оваа студиска програма образуваат профили на инженери-металурзи кои се стекнуваат со знаења од областа на добивањето и преработката на металите. Преку задолжителните наставни дисциплини се добиваат фундаменталните основи на металуршките процеси и градбата и својствата на металите, додека преку изборните предмети, идните инженери-металурзи се насочуваат кон потесни специјалности, како: добивање обоени, ретки и благородни метали, добивање железо и челик, добивање феролегури, леење, пластична обработка (валање, ковање, пресување итн.), добивање прашкасти метали и нивно синтерување, галванизирање, корозија и заштита од корозија, рециклирање (производство на метали од секундарни суровини), екологија во металургијата и рударството итн.

По завршувањето на додипломските студии, Факултетот нуди можност за натамошно усовршување и насочување на ваквите инженери на постдипломските студии на насоката за нови материјали-метали, металуршко инженерство екстрактивна и преработувачка металургија, инженерство за заштита на животната средина и електрохемиско инженерство.

Во последните години металуршките капацитети во Македонија заживеаја и работат со полна пареа. Вработени се скоро сите дипломирани инженери-металурзи, а побарувачката од ваквиот кадар е се поголема. Како доказ за тоа се и многубројните стипендии кои се доделуваат оваа година токму од металуршките компании во вредност од 1000 евра годишно за студирање на оваа студиска програма.

>> Наставна програма

ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ

Студиската програма Полимерни материјали, дизајн и менаџмент овозможува изучување на полимерните и органските суровини, нивната подготовка и добивање. Со оваа студиска програма студентите ги изучуваат технологиите и процесите на преработка на пластичниот гранулат во сите видови производи: пластични профили и садови, цевки, влакна, еластомери и пени, гуми, детергенти, бои и лакови.

Заштита на животната средина од органските загадувачи, како и решавањето на пластичниот отпад се изучува преку посебни дисциплини како во основните, така и во изборните предмети. Преку лабораториската работа за време на студиите како и преку дипломските работи студентите се запознаваат со можностите за искористување на нивните теоретски сознанија за апликативни цели поврзани со индустриските капацитети во Република Македонија.

Исто така, оваа насока овозможува одлична база и подготовка на младите технолози да може лесно и брзо, со мали инвестиции да започнат свој мал бизнис. Во Македонија постојат повеќе капацитети за преработка на пластиката во пластични предмети, профили, цевки, кабли, бои и лакови, фолии, каде што полимерците може да ги вложат своите нови знаења во реализацијата и исполнувањето на стандардите за квалитетни производи со кои што Македонија може да излезе на Европскиот пазар.

>> Наставна програма

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА

Студентите кои ќе дипломираат на студиската програма Прехранбена технологија и биотехнологија, насочување Прехранбена технологија се оспособени за водење индустриски процеси за преработка на храната. Тоа опфаќа и подобрување на постојните операции и воведување нови, учество во дизајнирање нови производи и воведување современи програми за обезбедување квалитет во прехранбените претпријатија.

Со зголемување на бројот на малите и средни претпријатија во државава, можностите за вработување на прехранбените инженери се зголемуваат и тоа особено во пекарството, преработката на овошје и зеленчук, преработката на млеко, производството на алкохолни и безалкохолни пијалаци, во винарството како и во маслодајната и месната индустрија, како и во производството на процесна опрема, производството на амбалажа, во лабораториите за контрола на прехранбените производи и во научноистражувачките институции.

По дипломирањето на студиската програма Прехранбена технологија и биотехнологија, насочување Биотехнологија, овој вид инженери е квалификуван за работа во индустрии кои се занимаваат со преработка на биолошки материјали, како што се производството на фармацевтски и козметички производи (лекови, сирупи, етерични масла, ароматични компоненти, пигменти и др.) и во ферментационата индустрија (класични ферментации: пиво, вино, оцет, пекарски квасец, стартер култури, пробиотска храна и др.).

Изучувањето на ензимите и нивната примена во различни процеси им ги проширува можностите за вработување и во други индустриски гранки, како кожарската, целулозната и текстилната. Познавањата од молекуларната биологија и генетските трансформации им овозможуваат вработување во лаборатории за контрола на генетски модифицираната храна и во соодветни научноистражувачките институции.

>> Наставна програма

ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ

Оваа студиска програма нуди широки инженерски знаења заеднички за процесите од различните индустриски гранки. Со знаењата стекнати на оваа насока, идните инженери се оспособени за работа и водење на постојните и проектирање на нови процеси во различни сфери од процесната индустрија.

Во наставните програми на повеќето предмети од сите студии што се негуваат на оваа студиска програма вклучена е компјутерската поддршка за моделирање, симулација и контрола на технолошките процеси. Дипломираните инженери од овој профил се оспособени за широк спектар на активности: примена на инженерските принципи за проектирање на нови процеси, подобрување на постојните, успешна имплементација на промените во процесните параметри, оптимизација на технолошките процеси, развој на нови методи за редуцирање на загадувањето, проектирање на постројки за складирање и третман на отпадот, техноекономски анализи и маркетинг.

>> Наставна програма

НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Студиската програма Неорганско инженерство и заштита на животната средина, овозможува изучување на неметалните суровини, нивна подготовка како и изучување на базното неорганско инженерство (технологиите за добивање на вештачки ѓубрива, киселини, бази и соли), технологии од областа на врзивата, стаклото, грубата и фината керамика, огноотпорите како и специјалната керамика (биоматеријали, материјали за специфична примена).

Со оваа студиска програма студентите ги изучуваат и процесите поврзани за подготовка на водата како и прочистување на отпадните води. Заштита на животната средина од полутантите кои се добиваат од горенаведените технологии се изучува преку посебни поглавја во рамките на предметите како и преку посебни дисциплини вградени како во основни, така и во изборни предмети. Преку лабораториската работа за време на студиите како и преку дипломските работи студентите се запознаваат со можностите за искористување на нивните теоретски сознанија за апликативни цели поврзани со актуелната состојба во Република Македонија.

Можности за вработување постојат низ цела Македонија. Македонија е доста богата со неметални минерални суровини како и индустриски капацитети за нивна преработка. Генерално, во секој град во водовод, инженер од оваа насока може да најде свое вработување, како и во пречистителните станици на индустриските и комуналните води. Потоа во индустриските капацитети за градежна керамика, порцелан, керамички плочки, огноотпори и специјална керамика кои ги има скоро во секој град.

>> Наставна програма

ДИЗАЈН И ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЛЕКА

На насоката „Дизајн и инженеринг на облеката“, студентите се стекнуваат со неопходните вештини за работа во различни сектори од модната индустрија. За разлика од вобичаените наставни програми, оваа наставна програма претставува особено интересна комбинацијата на дизајнерски и инженерски предмети кои ја поттикнуваат креативноста и иновативноста кај студентите, а истовремено создаваат солидна техничка основа за реализација на идеите во производните процеси. Студентите се запознаваат со процесот на работа на модниот дизајнер, а преку користење креативни техники и методи, ги развиваат дизајнерските способности за успешно интегрирање во модната индустрија и создавање брендовски идентитет. Бидејќи конфекцискиот бизнис се базира на способноста на компанијата за навремена испорака на квалитетна облека по вистинска цена, цел на студиската програма е студентите да се здобијат со стручни знаења од организација, технологија, производство и менаџмент во насока на создавање конкурентен производен систем, за модерно конфекциско производство.

Со изучување на останатите предмети од текстилната технологија, се комплементираат знаења за својствата на текстилните материјали, потребни за правилен избор на материјалите и функционално проектирање на облеката. Значајниот удел на природно-научни, инженерски, текстилно-технолошки и менаџерски предмети, овозможуваат брзо вклопување на дипломираните студенти во која било фаза од производните процеси и организирање и раководење со различни сектори во производни и непроизводни компании.

Дипломираните студенти на насоката “Дизајн и инженеринг на облека” може да најдат вработување на различни стручни позиции во модните студија, конфекциските и текстилни компании, компании за испитување и контрола на квалитетот на текстилните производи, логистички центри, средните стручни училишта, царина, центри за обука и преквалификација и трговски претпријатија.

>> Наставна програма