Универзитет Св. Кирил и Методиј

Обуки на Технолошко-металуршки факултет

ЖИРО СМЕТКА

Назив на примачот:
Технолошко-металуршки факултет
Банка на примачот:
Народна банка на Република Македонија
Трансакциска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
Приходна шифра и програма: 723-219-41
Цел на дознака: Име на обука

Контакт тел:
Горан Дембовски
075 303 583
02 3088 246
02 3088 201
Весна Рафајловска
075 761 226
02 3088 230
02 3088 201

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА СЛЕДНИВЕ ИНДУСТРИСКИ СЕКТОРИ


ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Обука: Студија на времето во конфекциско производство
Tермин: 29-31 Октомври 2014 (3 дена)
Цена: 9000,00 денари

Обука: Моделирање кроеви за женска облека (напредно ниво)
Tермин: 15-18 Октомври 2014 (4 дена)
Цена: 12000,00 денари


ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

Обука: Обука за хигиена
Tермин: 07-09 Октомври 2014 (3 дена)
Цена: 9000,00 денари

Обука: Начин на чување на суровини
Tермин: 14-15 Октомври 2014 (2 дена)
Цена: 6000,00 денари


Учесниците покриваат 40% од вкупната цена на обуката, а останатите 60% ги конфинансира Министерство за екомонија на Република Македонија.

Пријавувањето e на веб страната на Технолошко-металуршкиот факултет: www.tmf.ukim.edu.mk

Предност при пријавување ќе имаат првопријавените кандидати.

Краен рок за пријавување е 5 дена пред почетокот на обуката.

Пополнетите пријави да се испратат на долунаведените email адреси:
Горан Дембовски
Контакт тел: 075 303 583/02 3088 246/02 3088 201
goran@tmf.ukim.edu.mk (обуки за текстилна индустрија)

Весна Рафајловска
Контакт тел: 075 761 226/02 3088 230/02 3088 201
vesna@tmf.ukim.edu.mk (обуките за прехранбена индустрија)

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

СТУДИЈА НА ВРЕМЕТО ВО КОНФЕКЦИСКО ПРОИЗВОДСТВО

Цел на обуките наменети за текстилната индустријата е надградување на знаењата и вештините на вработените во овој сектор во насока на остварување на целите на компаниите за поголема конкурентност и задоволување на барањата на купувачите. Обуките имаат прилагодени и атрактивни содржини за освежување и продлабочување на знаењата на вработените во производниот сектор во конфекциските претпријатија на РМ. Во содржините е направено поврзување помеѓу потребните теоретски основи и практичните аспекти на дисциплините, со значаен удел на вежби.

Времетраењето на обуката “Студија на работа во конфекциско производство“ е 3 дена.

За обуката е подготвен соодветен едукативен материјал.

Предвидена е следнава програма за реализација:

 ПРОГРАМА     ПРИЈАВА

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

МОДЕЛИРАЊЕ КРОЕВИ ЗА ЖЕНСКА ОБЛЕКА (НАПРЕДНО НИВО)

Цел на обуките наменети за текстилната индустријата е надградување на знаењата и вештините на вработените во овој сектор во насока на остварување на целите на компаниите за поголема конкурентност и задоволување на барањата на купувачите. Обуките имаат прилагодени и атрактивни содржини за освежување и продлабочување на знаењата на вработените во производниот сектор во конфекциските претпријатија на РМ. Во содржините е направено поврзување помеѓу потребните теоретски основи и практичните аспекти на дисциплините, со значаен удел на вежби.

Времетраењето на обуката “Моделирање кроеви за женска облека-напредно ниво“ е 4 дена

За обуката е подготвен соодветен едукативен материјал.

Предвидена е следнава програма за реализација:

 ПРОГРАМА     ПРИЈАВА

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

ОБУКА ЗА ХИГИЕНА

Цел на обуките наменети за прехранбената индустријата е надградување на знаењата и вештините на вработените во овој сектор во насока на остварување на целите на компаниите за поголема конкурентност и задоволување на барањата на купувачите.

Содржина на обукaта: ОБУКА ЗА ХИГИЕНА претставува дел од стручните предмети: процеси на конзервирање на храна, миробиологија на храна, хемија на храната, основни на прехранбеното инженерство, вовед во суровините за прехранбената технологија, контрола на квалитет на прехранбени производи, индустриска микробиологија на прехранбени производи, како и технологија на млеко и млечни производи, мелничарство и технологија на житарки, технологија на пакување, технологија на масти и масла, технологија на слад и пиво, технологија на вино и алкохолни пијалаци, технологија на месо и месни производи, технологија на кондиторски производи и технологија на овошје и зеленчук, која се изведува на додипломските студии на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.

За обуката е подготвен соодветен едукативен материјал.

Предвидена е следнава програма за реализација:

 ПРОГРАМА     ПРИЈАВА

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

ОБУКА ЗА НАЧИН НА ЧУВАЊЕ НА СУРОВИНИ

Цел на обуките наменети за прехранбената индустријата е надградување на знаењата и вештините на вработените во овој сектор во насока на остварување на целите на компаниите за поголема конкурентност и задоволување на барањата на купувачите.

Содржина на обукaта: ОБУКА ЗА НАЧИН НА ЧУВАЊЕ НА СУРОВИНИ претставува дел од стручните предмети: процеси на конзервирање на храна, миробиологија на храна, хемија на храната, основни на прехранбеното инженерство, вовед во суровините за прехранбената технологија, контрола на квалитет на прехранбени производи, индустриска микробиологија на прехранбени производи, како и технологија на млеко и млечни производи, мелничарство и технологија на житарки, технологија на пакување, технологија на масти и масла, технологија на слад и пиво, технологија на вино и алкохолни пијалаци, технологија на месо и месни производи, технологија на кондиторски производи и технологија на овошје и зеленчук, која се изведува на додипломските студии на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.

За обуката е подготвен соодветен едукативен материјал.

Предвидена е следнава програма за реализација:

 ПРОГРАМА     ПРИЈАВА